حمل بار به تمامی شهرستانهای کشور یکی از جمله مجموعه فعالیتهای ما در وانت تلفنی تهران می باشد.کیفیت و قیمت مناسب را از ما بخواهید