ما بصورت تخصصی در تمامی مناطق تهران با خدمات نیسان بار و وانت بار بصورت شبانه روزی در هفت روز هفته فعالیت می کنیم.